Oposiciones de Serveis Penitenciaris. Cos d'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya. /Servicios Penitenciarios. Auxiliares Técnicos de la Generalitat de Cataluña.

Forum Educans

Escuelas Forum educans. Academias de oposiciones en Barcelona, nos centramos en la preparación de oposiciones en Barcelona y diversos cursos presenciales, formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Tenemos gran experiencia en la preparación de todo tipo de oposiciones, preparando a nuestros alumnos para un buen acceso al empleo público en condiciones óptimas.

Sí, quiero conocer todos los detalles de la formación, becas, fechas , plazas...

Infórmate sobre las condiciones


Solicitar InformaciónPincha en el botón de arriba y mejora tu futuro

Preparan alumnos en la provincia de Barcelona,

Oposiciones

Presencial

Opiniones Ex-alumnos (0 valoraciones)

5
total
5
5%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Profesores
5 puntos
5
Temario
5 puntos
5
Instalaciones
5 puntos
5
Atencion al alumno
5 puntos
5
Material Didáctico
5 puntos
5

27/05/2020 23:39

Nadie ha opinado aún sobre este curso. ¡ Matricúlate y se el primero en opinar !

¡Yo quiero opinar sobre este curso!

Resumen del Curso

Oposiciones de Serveis Penitenciaris. Cos d'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya. /Servicios Penitenciarios. Auxiliares Técnicos de la Generalitat de Cataluña.
Forum Educans
Escuelas Forum educans. Academias de oposiciones en Barcelona, nos centramos en la preparación de oposiciones en Barcelona y diversos cursos presenciales, formado por un grupo de profesionales cualificados con el único fin de ayudar al alumno a conseguir todos sus objetivos. Tenemos gran experiencia en la preparación de todo tipo de oposiciones, preparando a nuestros alumnos para un buen acceso al empleo público en condiciones óptimas.
Puntuación Media: 5
basado en 1 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: Les funcions que corresponen als funcionaris del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, són les destinades a exercir l'execució i la col.laboració d'acord amb el seu nivell de titulació i d'especialització, en les tasques pròpies dels serveis penitenciaris de Catalunya.

Dirigido a: Personas que cumplan los requisitos establecido.

Solicitar más información al centro

Temario

Primer exercici:

Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tancades, amb quatre opcions de resposta, relacionades amb les qüestions contingudes en els grups de matèries de l'annex B del programa publicat mitjançant la Resolució del director general de la Funció Pública, de 30 de juny de 1997, per la qual s'aprova i es fa pública la part general del temari de les proves selectives per a l'accés al cos de titulats superiors, cos de diplomats, cos tècnic d'especialistes i cos d'auxiliars tècnics, creats per la Llei 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2426, de 4.7.1997).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Als efectes de qualificar aquest exercici, únicament es tindran en compte les respostes contestades correctament.

Segon exercici:

Consisteix en la realització d'una prova psicotècnica adreçada a avaluar la competència psicosocial dels aspirants per exercir les tasques inherents al cos de tècnics d'especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquesta prova que no podrà excedir de dues hores.

Així mateix restaran exempts de la realització de la prova psicotècnica els aspirants que prestin o hagin prestat serveis com a interins dels cossos tècnic d'especialistes o auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris, en els dos anys immediatament anteriors a la data de publicació d'aquesta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i els que ja hagin superat aquesta prova en algun procés de selecció de la borsa d'interins de vigilància dels cossos esmentats.

L'acreditació de la exempció d'aquest exercici s'aportarà al Tribunal Qualificador des del mateix Departament, que les dades consten en els propis registres informàtics i en els expedients personals corresponents.

La qualificació de l'exercici és d'apte o de no apte. Seran aptes els aspirants que s'adeqüin al perfil professional del cos objecte de la convocatòria, i no aptes en cas contrari.

El tribunal no haurà d'avaluar aquest exercici dels aspirants que no hagin obtingut la puntuació mínima per superar el primer exercici, d'aquesta primera prova.

b) Segona prova

Constarà de dos exercicis de caràcter obligatori i eliminatori:

Primer exercici:

Consisteix a respondre un qüestionari de 40 preguntes tancades, amb quatre opcions de resposta, relacionat amb les qüestions contingudes en el grup de matèries dels temes específics del programa publicat mitjançant la Resolució de la consellera de Justícia de 6 d'agost de 1997, per la qual s'aproven i es fan públics els temaris de les proves selectives dels cossos d'auxiliars tècnics i tècnics especialistes de la Generalitat de Catalunya, grup de serveis penitenciaris (DOGC núm. 2452, d'11.8.1997, correcció d'errades al DOGC núm. 2476, de 16.9.1997).

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a 45 minuts.

La qualificació de l'exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per superar-lo és de 5 punts.

Als efectes de qualificar aquest exercici, únicament es tindran en compte les respostes contestades correctament.

Segon exercici:

Exercici de coneixements de llengua catalana, que consta de dues parts:

Primera: s'hi avaluaran els coneixements pràctics de llengua catalana, per mitjà de la redacció d'un exercici escrit. Segona: s'hi avaluarà l'expressió oral per mitjà d'una conversa sobre una situació comunicativa adequada a les funcions de les places objecte de la convocatòria.

El tribunal fixarà el temps per realitzar aquest exercici, que no podrà ser superior a quaranta minuts per a la primera part i vint minuts per a la segona.

La qualificació de l'exercici és d'apte o de no apte.

Exempció de l'exercici de coneixements de llengua catalana:

D'acord amb la base 3.3.b), restaran exempts de la realització d'aquesta prova els aspirants que acreditin estar en possessió del certificat de nivell intermedi de català (certificat B) o superior de la Secretaria General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent.

També restaran exempts als aspirants que hagin participat i obtingut plaça en un procés de selecció de personal per accedir a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en que hi hagués establerta una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior que el requerit per aquesta convocatòria.

Així mateix, quedaran exempts els aspirants que hagin superat una prova o exercici de llengua catalana del mateix nivell o superior al requerit en aquesta convocatòria, en algun dels processos selectius compresos dins l'oferta d'ocupació pública a que correspon aquesta convocatòria.

Igualment, podran quedar exempts de la seva realització, els aspirants que en la data i lloc de realització de la prova, abans de l'hora assenyalada per al seu inici, aportin davant el tribunal l'original i una fotocòpia de la documentació suficient acreditativa d'estar en possessió de coneixements de nivell intermedi de català (certificat B) o superior de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura o equivalent. El tribunal trametrà a l'òrgan convocant fotocòpia de la documentació esmentada, als efectes que s'incorpori a l'expedient de l'interessat.

La qualificació de la fase d'oposició es determinarà fent la mitjana entre les puntuacions obtingudes en el primer exercici de la primera prova  i l'obtinguda en el primer exercici de la segona prova.

Fase de concurs

En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, es valoren els serveis prestats, en virtut d'un nomenament o d'un contracte de naturalesa laboral, en qualsevol Administració Pública exercint les funcions pròpies en el cos objecte de la convocatòria, fins a la data de la publicació de la convocatòria, a raó de 0,18 punts per mes treballat, fins a un màxim del 33% de la qualificació assolible a la fase d'oposició. A aquests efectes, es computarà un mes com a 30 dies naturals.

En cas d'empat en la puntuació final, l'ordre s'establirà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d'oposició. Si persisteix l'empat, es resoldrà a favor de l'aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en el primer exercici de la segona prova. Finalment, si encara persisteix, el tribunal realitzarà una prova d'aptituds als aspirants afectats relacionada amb les funcions pròpies de les places convocades i determinarà l'aspirant millor capacitat.

Prova mèdica

Abans de passar a la següent fase del procés selectiu, els aspirants se sotmetran, prèvia convocatòria del tribunal, a una revisió mèdica que duran a terme els serveis mèdics indicats pel tribunal, a fi d'acreditar que no tenen cap malaltia o defecte físic, psíquic i sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions del cos auxiliar tècnic de la Generalitat de Catalunya, grup serveis penitenciaris.

El resultat d'aquesta revisió serà d'apte o de no apte.

Curs selectiu

Els aspirants que hagin acreditat que no tenen cap malaltia o defecte físic, psíquic o sensorial, seran proposats pel tribunal per fer un curs selectiu organitzat pel Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada del Departament de Justícia.

Consistirà en un curs que organitzarà el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada que tindrà una durada màxima de 2 mesos i del qual com a mínim el 50% seran classes pràctiques.

Quedaran exempts de la realització d'aquest curs els aspirants que tinguin una experiència mínima efectiva de 6 mesos en tasques corresponents a les places objecte d'aquesta convocatòria.

Durant el curs selectiu els aspirants tindran la consideració de funcionaris en pràctiques, als efectes econòmics i d'afiliació i cotització a la Seguretat Social.

TEMARI

General
1. La Constitució espanyola de 1978: estructura, contingut i principis. Drets i deures fonamentals. El Tribunal Constitucional.
2. La Corona. Les Corts Generals: composició i atribucions del Congrés de Diputats i del Senat. El Govern. El Defensor del Poble.
3. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
4. L’organització administrativa espanyola: l’Administració central, l’Administració autonòmica, l’Administració local i l’Administració institucional.
5. L’origen de la Generalitat de Catalunya.
6. Antecedents a l’Estatut vigent: la Mancomunitat de Catalunya.
7. La Generalitat de Catalunya durant la II República.
8. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 1979: estructura, contingut essencial i principis fonamentals. Contingut del títol preliminar. Tipologia de les competències de la Generalitat de Catalunya: exclusives, concurrents i executives.
9. Institucions de la Generalitat de Catalunya. El Parlament. El President. El Govern. El Síndic de Greuges. La Sindicatura de Comptes. El Consell Consultiu.
10. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Els departaments de la Generalitat. Els organismes autònoms. Les empreses públiques.
11. El pressupost de la Generalitat de Catalunya. Les lleis de pressupostos: contingut bàsic.
12. Configuració de la Unió Europea. Fonts del dret comunitari. Els tractats. Els reglaments. Les directives. Els fonaments de la Comunitat Europea. Les llibertats bàsiques comunitàries.
13. Les institucions comunitàries. La Comissió. El Consell. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia. El Tribunal de Comptes.
14. L’administració pública: concepte i principis. El dret administratiu. L’acte administratiu: concepte. El procediment administratiu: concepte i principis generals.
15. La revisió dels actes en via administrativa. Els recursos administratius: concepte i classes. El recurs contenciós administratiu.
16. La responsabilitat de les administracions públiques. Responsabilitat patrimonial. Les responsabilitats de les autoritats i del personal al servei de les administracions públiques.
17. Les formes d’activitat administrativa. El servei públic: concepte. Formes de gestió dels serveis públics. La gestió directa. La gestió indirecta.
18. El personal al servei de les administracions públiques. La funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya: regulació. El conveni col•lectiu únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
19. La planificació i la gestió dels recursos humans a les administracions públiques. La selecció de personal. L’oferta d’ocupació pública. Els plans d’ocupació. La provisió de llocs de treball. La promoció professional. Les relacions de llocs de treball.
20. Drets i deures dels funcionaris públics. Situacions administratives. Incompatibilitats. Règim disciplinari. Els sistemes de retribució dels empleats públics. La Seguretat Social del personal al servei de les administracions públiques: règim general.

Temari específic

1. El dret penal: concepte, contingut i fonts. El sistema de garanties penals i de l’aplicació de la Llei penal.
2. El Codi penal: delictes i faltes. Concepte i classes. Les penes i la seva execució.
3. Delictes contra l’Administració pública I: l’abandonament de la destinació i l’omissió del deure de perseguir delictes. La desobediència i la denegació d’auxili. 4. Delictes contra l’Administració pública II: la infidelitat en la custòdia de documents i la violació de secrets. El suborn. El tràfic d’influències. Les negociacions i les activitats prohibides als funcionaris públics.

5. Delictes contra les institucions de l’Estat i la divisió de poders: delictes relatius a l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. Delictes contra les garanties constitucionals.

6. Principals perspectives teòriques sobre el concepte i les finalitats de les penes. Especial referència a les penes privatives de llibertat i el seu desenvolupament històric.

7. Competències de la Generalitat en matèria penitenciària. Estructura de l’Administració penitenciària catalana.

8. El dret penitenciari: principis generals. La Llei orgànica general penitenciària. El Reglament penitenciari de 9 de febrer de 1996.

9. Finalitats dels serveis penitenciaris. Drets i deures dels interns.
10. Sistema de garanties dels interns. Informació, queixes i recursos. El jutge i el fiscal de vigilància penitenciària.

11. Tipus d’establiments i els seus règims.
12. Sistema d’organització interior dels centres penitenciaris.

13. Relacions amb l’exterior: comunicacions i visites, permisos i sortides. Participació de la comunitat.

14. La seguretat dels establiments. Especial referència a la seguretat interior: principis generals, mitjans preventius i mesures de control. Els mitjans coercitius i la seva aplicació.

15. El tractament penitenciari: concepte, finalitat, principis inspiradors. La classificació en graus de tractament. La llibertat condicional.

16. Teories actuals sobre la delinqüència i la seva aplicació en les institucions penitenciàries. Tècniques i programes d’intervenció a la presó.

17. Les prestacions bàsiques de l’Administració penitenciària: assistència sanitària, religiosa, l’acció social penitenciària. L’assistència postpenitenciària.
18. Els beneficis i recompenses penitenciaris. El règim disciplinari: faltes i sancions.
19. L’organització dels centres penitenciaris: òrgans col•legiats i unipersonals. Funcions.
20. La significació de la relació funcionari-intern: la relació individual i la relació professional.
21. El personal al servei de l’Administració penitenciària: peculiaritats del seu règim jurídic i funcions. Especial referència a les funcions assignades per unitats de servei al cos d’auxiliars tècnics especialistes, grup de serveis penitenciaris.

Solicitar más información al centro

Sedes de Forum Educans

R. Sant Pere 13 Barcelona 8010 Barcelona (España)..

Cursos en Barcelona>>>> Más información Serveis Penitenciaris. Cos d'Auxiliars Tècnics de la Generalitat de Catalunya. /Servicios Penitenciarios. Auxiliares Técnicos de la Generalitat de Cataluña. <<<<Forum Educans
Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
* Campos obligatorios
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.

Palabras Clave

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...