Profesional


Número de plazas:

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÉS

Estudios: ESO

Tipo de convocatoria: Oposición libre

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: 14/10/2016

Extracto de la convocatoria:

1Dilluns, 3 d'octubre de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Mollet del Vallès ANUNCI L'Ajuntament de Mollet del Vallès, de conformitat amb el decret de la regidoria delegada de Recursos Humans de 16 de setembre de 2016, aprova la convocatòria de procés selectiu per proveir la plaça que es detalla a continuació. CodiDenominacióGrupTornSistema NP-1-2016Borsa de treball Oficials d'obres i ManyàC2LliureOposició Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu cal que presentin la sol·licitud dins del termini establert de vint dies naturals improrrogables a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). De conformitat amb les següents: BASES REGULADORES DE CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ. Borsa de treball. Codi de convocatòria: NP 1/2016. 1. Objecte de la convocatòria. L'objecte d'a... Descargar documento

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS ANUNCIO sobre provisión de plazas de personal funcionario. Per resolució de la regidoria delegada de Recursos Humans de 16 de setembre de 2016 es van aprovar les convocatòries que es detallen a continuació: CodiNúm. Places Denominació Grup Sistema NP-1-2016Borsa de treball Oficial/a Obres i ManyàC2Oposició lliure NP-2-2016Borsa de treball Tècnic/a de GestióA2Concurs oposició lliure de conformitat amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 3 d'octubre de 2016 Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies naturals, comptadors a partir del dia hàbil següent al de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Mollet del Vallès, 4 d'octubre de 2016 Jo... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: