Profesional


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MARTORELLES

Estudios: Licenciatura / Ingeniería

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: 24/11/2016

Extracto de la convocatoria:

1Dimecres, 16 de novembre de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Martorelles ANUNCI De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de novembre de 2016, es fan publiques les bases del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí una plaça d'interventor/a, mitjançant concurs oposició. El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals comptadors a partir de la publicació de l'anunci de convocatòria al DOGC. "Bases reguladores del procés de selecció per cobrir amb caràcter interí una plaça vacant d'interventor/a de l'Ajuntament de Martorelles, mitjançant concurs oposició, AMB CONSTITUCIÓ DE BORSA. Trobant-se vacant el lloc de treball de interventor/a d'aquest municipi, la cobertura del qual, que resulta necessària i urgent, no ha estat possible proveir-la per funcionari d'habilitació de caràcter estatal pels procediments ... Descargar documento

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE MARTORELLES ANUNCIO sobre convocatoria del proceso selectivo para cubrir interinamente una plaza de interventor/a. De conformitat amb l'acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 2 de novembre de 2016, es convoca procés de selecció per cobrir amb caràcter interí una plaça d'interventor/a, mitjançant concurs oposició. Les bases es poden consultar a la web municipal (www.martorelles.cat), al tauler d'edictes municipal i al BOPB de data 16.11.2016. D'acord amb la base tercera s'obre el termini de presentació de sol·licituds, que és de vint dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de l'anunci de convocatòria al Diari Oficial de Generalitat de Catalunya. Martorelles, 17 de novembre de 2016 Marc Candela Callado Alcalde (16.322.007) DL B 38014-2007ISSN 1988-298Xhttp://www.gencat.cat/d... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: