Administración especial


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÉS

Estudios: Bachiller / FP II

Tipo de convocatoria: Promoción interna

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: 11/02/2017

Extracto de la convocatoria:

1Dilluns, 6 de febrer de 2017 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Mollet del Vallès ANUNCI L'Ajuntament de Mollet del Vallès, de conformitat amb el decret de la regidoria delegada de Recursos Humans de 11 de gener de 2017, aprova la convocatòria de procés selectiu per proveir la plaça que es detalla a continuació. CodiDenominacióGrupTornSistema NP-2-2016Sergent de la Policia MunicipalC1Promoció internaConcurs-oposició Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu cal que presentin la sol·licitud dins del termini establert de vint dies naturals improrrogables a partir de l'endemà de la publicació de l'anunci d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). D'acord amb les següents bases: BASES REGULADORES DE CONVOCATÒRIA DE SELECCIÓ PER PROMOCIÓ INTERNA. Accés a una plaça de Sergent/a de la Policia Municipal. Codi de convo... Descargar documento

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE MOLLET DEL VALLÈS ANUNCIO sobre provisión de plazas vacantes de personal funcionario. Per resolucions de la regidoria delegada de Recursos Humans de dates 11 i 16 de gener de 2017 es van aprovar les convocatòries que es detallen a continuació: CodiNúm. PlacesDenominacióGrup Sistema Torn PI-1-2016 1Sergent/a Policia MunicipalC1Concurs oposició Promoció interna P1/20161Treballador/a socialA2Concurs oposicióLliure P2/20161 Enginyer/aA1Concurs OposicióLliure P3/20161Tècnic/a d'Administració GeneralA1Concurs oposicióLliure NP-1/2017Borsa de treball Tècnic/a InformàticaA2Concurs oposicióLliure de conformitat amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de febrer de 2017. Les sol·licituds es presentaran en el Registre d'Entrades de l'Ajuntament en el termini de 20 dies nat... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: