Administración general


Número de plazas:

Organismo convocante: CONSEJO COMARCAL DEL MARESME

Estudios: Bachiller / FP II

Tipo de convocatoria: Otros

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: Plazo Pendiente

Extracto de la convocatoria:

B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 16-10-2018 CVE 2018037288 Pàg. 1-1 https://bop.diba.cat A EDICTE Es fa p2blic que, mitjan7ant acord de Ple de data 2 d2octubre de 2018, s2ha aprovat, entre altres, les bases per a la creaci3 d2una borsa de treball comarcal d2Administratius/ves, grup C1, per ocupar llocs de treball de car0cter conjuntural al Consell Comarcal del Maresme i als ajuntaments de la comarca adherits . Es podran consultar les bases al tauler d2anuncis de la seu electr2nica del la Corporaci3, seguint els principis rectors definits a l2art. 55 del Real Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d2octubre, pel que s2aprova el Text Ref3s de la Llei de l2Estatut B0sic de l2Empleat P2blic. Les inst0ncies per sol7licitar prendre part en el proc1s es presentaran en el Registre general d2aquest Consell Comarcal o en la forma que estableix l2arti... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: