Administración general


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ

Estudios: N/S

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: Plazo Pendiente

Extracto de la convocatoria:

ANUNCIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL AYUNTAMIENTOS AYUNTAMIENTO DE MONTMELÓ ANUNCIO sobre publicación de las bases del proceso selectivo de un profesor para la Escuela Municipal de Música. Es fa públic que la Junta de Govern Local de 13 de setembre de 2018 ha aprovat les bases específiques del procés de selecció per la contractació interina d'un/a professor/a de música especialitat violoncel per l'Escola Municipal de Música i la constitució d'una borsa de treball per cobrir possibles suplències de personal de plantilla, mitjançant concurs - oposició. Aquest anunci es publicarà al BOPB i al DOGC. El termini de presentació d'instàncies per prendre part a l'esmentat concurs-oposició serà de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci al BOPB. Les bases es publicaran íntegrament al taulell d'anuncis i al web de l'Ajuntament de Montmeló a... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: