Administración general


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE ALCUDIA

Estudios: Diplomatura / Ingeniería técnica

Tipo de convocatoria: Concurso de méritos

Ámbito: Local/Islas Baleares

Fecha de convocatoria: 16/07/2018

Extracto de la convocatoria:

Núm. 87 14 de juliol de 2018 Fascicle 122 - Sec. II. - Pàg. 24231 http://boib.caib.es D.L.: PM 469-1983 - ISSN: 2254-1233 Secció II. Autoritats i personal Subsecció segona. Oposicions i concursos AJUNTAMENT D'ALCÚDIA 7512Bases reguladores del procediment selectiu per a la contractació d'un tècnic de grau mitjà (graduat social) de l'Ajuntament d'Alcúdia Mitjançant Resolució de batlia núm. 1.081/2018 de data 10 de juliol de 2018 s?ha aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la contractació d´un tècnic de grau mitjà (graduat social), com a personal laboral temporal de l´ajuntament d´Alcúdia, en la modalitat de contracte de relleu, i constitució d?una borsa de treball de graduats socials de dita categoria. Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i al tauler d?anuncis electrònic del lloc web de l?A... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: