Administración general


Número de plazas: 1

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE CANGAS

Estudios: ESO

Tipo de convocatoria: Otros

Ámbito: Local/Pontevedra

Fecha de convocatoria: 14/07/2018

Extracto de la convocatoria:

Edita: Deputaci3n de Pontevedra  Dep3sito legal: PO 1-1958  Tel 986 804 100  www.boppo.depo.es  boppo@depo.es BOP PO ADMINISTRACIÓN LOCAL Persoal, oposicións CONVOCATORIA DO PROCESO DE SELECCIÓN DE UNHA PRAZA DE FUNCIONARIO/A INTERINO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO Por acordo de Xunta de Goberno Local de data 04/06/2018 aprobáronse a convocatoria e as bases do proceso para a selección e posterior nomeamento como funcionario/funcionaria interino/interina de unha praza de auxiliar administrativo (Grupo C subgrupo C2 nivel 16), das vacantes existentes no cadro de persoal e incluída na oferta de emprego público do ano 2017. As bases estarán expostas no Taboleiro de Anuncios (http://cangas.sedelectronica.gal/ board//) e na páxina web do Concello (www.cangas.gal). O período de presentación de instancias será de 20 días naturais a partir do día seguinte ao ... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: