Administración general


Número de plazas:

Organismo convocante: AYUNTAMIENTO DE CERVELLÓ

Estudios: Titulo de FP Grado Medio (Técnico)

Tipo de convocatoria: Concurso-oposición

Ámbito: Local/Barcelona

Fecha de convocatoria: Plazo Pendiente

Extracto de la convocatoria:

B Butlletí Oficial de la Província de Barcelona Data 5-6-2018 CVE 2018022386 Pàg. 1-8 https://bop.diba.cat A Ajuntament de Cervelló E D I C T E de l?Ajuntament de Cervelló sobre aprovació d?una convocatòria i de les, Bases reguladores que han de regir el procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per constituir una borsa de treball de treballadors/es familiars. De conformitat amb el que disposa l?article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s?aprova el Reglament del personal dels ens locals, es fa públic que per Decret de la regidora delegada de Recursos Humans 704/2018 de 24 de maig, s?ha acordat el següent: 1r.- Aprovar la convocatòria i les Bases que han de regir el procés de selecció, mitjançant el procediment de concurs-oposició lliure, per constituir una borsa de treball de tre... Descargar documento

Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.
Usuarios que se interesaron por esta oposición también consultaron los siguientes cursos: