Oposiciones de Personal Servicios Generales Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar( centro de atención a personas mayores)

Centro de Estudios Profesionales Cervantes

Trabajos de tipicos de su categoria

Sí, quiero conocer todos los detalles de la formación, becas, fechas , plazas...

Infórmate sobre las condiciones


Solicitar InformaciónPincha en el botón de arriba y mejora tu futuro

Oposiciones

A Distancia

Opiniones Ex-alumnos (0 valoraciones)

5
total
5
5%
4
0%
3
0%
2
0%
1
0%
Profesores
5 puntos
5
Temario
5 puntos
5
Instalaciones
5 puntos
5
Atencion al alumno
5 puntos
5
Material Didáctico
5 puntos
5

28/05/2020 18:36

Nadie ha opinado aún sobre este curso. ¡ Matricúlate y se el primero en opinar !

¡Yo quiero opinar sobre este curso!

Resumen del Curso

Oposiciones de Personal Servicios Generales Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar( centro de atención a personas mayores)
Centro de Estudios Profesionales Cervantes
Trabajos de tipicos de su categoria
Puntuación Media: 5
basado en 1 opiniones

Detalles

Objetivos del curso: aprobar esta oposiciones

Dirigido a: consultar requisitos

Solicitar más información al centro

Temario

Requisitos
Nacionalidade: ser de nacionalidade española ou de nacionalidade dalgún dos
demais estados membros da Unión Europea, ou nacional dalgún Estado, ao que en
virtude dos tratados internacionais celebrados pola Unión Europea e ratificados por
España, lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadoras/es.
Tamén poderán participar, calquera que sexa a súa nacionalidade, a/o cónxuxe das
persoas de nacionalidade española ou dalgún dos demais estados membros da
Unión Europea, cando así o prevexa o correspondente tratado, e as nacionais
dalgún Estado ao que, en virtude dos tratados internacionais realizados pola Unión
Europea e ratificados por España, lles sexa de aplicación a libre circulación de
traballadoras/es, sempre que non estean separadas de dereito, así como ás/aos
descendentes de ámbolos cónxuxes, de menos de
vinte e un anos ou maiores desta idade que vivan ás súas expensas.
Así mesmo, poderán participar as persoas que, sen estaren incluídas nos parágrafos
anteriores, se atopen en España en situación de legalidade, por seren titulares dun
documento que as habilite para residir e para poder acceder sen limitacións ao
mercado laboral. En consecuencia poderá participar quen se atope en situación de
residencia temporal, en situación de residencia permanente, ou en situación para
residir e traballar, así como as persoas refuxiadas.
Idade: cumprir os requisitos previstos para estes efectos no artigo 56.1.c) do
Estatuto
Básico do Empregado Público.
• Titulación: estar en posesión do título Graduado en Educación Secundaria
Obrigatoria ou equivalente
No caso de titulacións obtidas no estranxeiro, deberán estar en posesión da
credencial que acredite a súa homologación na data de remate do prazo de
presentación de solicitudes.
• Capacidade: non padecer enfermidade nin estar afectada/o por limitación física
ou psíquica que sexa incompatible co desempeño das correspondentes funcións
• Habilitación: non estar separada/o do servizo de ningunha administración
pública en virtude de expediente disciplinario nin encontrarse inhabilitada/o por
sentenza firme para o exercicio de funcións públicas. As/os aspirantes que non tiveren a nacionalidade española deberán acreditar, igualmente, non estar
sometidas/os a sanción disciplinaria ou condena penal que impida, no seu Estado, o
acceso á función pública
• Lingua galega: acreditar o coñecemento da lingua galega de acordo co
establecido no artigo 35 do texto refundido da Lei da función pública de Galicia,
aprobada por Decreto lexislativo 1/2008, do 13 de marzo. A acreditación do
coñecemento escrito da lingua galega farase por medio da presentación do
certificado de iniciación de lingua galega, segundo se dispón no anexo I, ou, no
caso de non o posuír, mediante a superación dunha proba consistente na tradución
ou redacción dun texto en galego sobre un tema que determine previamente a
Comisión. A non acreditación do coñecemento da lingua galega nos termos
previstos nestas bases suporá o remate do proceso selectivo para o/a aspirante.

PROGRAMA
Parte Común
1. A Constitución Española: Principios fundamentais, dereitos e deberes
fundamentais dos españois.
2. Estatuto de Autonomía de Galicia. Estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e
o seu Presidente. A Administración Pública galega. A Vicepresidencia da Igualdade e
do Benestar.
3. O Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar. Os seus Estatutos.
Parte Específica
1. Normativa Galega de Servicios Sociais. Lei de Promoción da Autonomía Persoal e
Atención ás persoas en situación de dependencia.
2. Consideracións xerais sobre o envellecemento. O proceso de envellecer.
3. Aparellos e instrumentos de limpeza.
4. Productos e técnicas de limpeza e desinfección en cociñas e comedores.
5. Productos e técnicas de limpeza e desinfección en dormitorios e zonas de uso
común.
6. Normativas sanitarias de aplicación nas cociñas colectivas.
7. O sistema HACCP
8. Distribución de comidas nas institucións. Sistemas de distribución de comidas en
plantas.
9. O servizo de comedor.
10. O coidado da roupa en institucións: O lavado da roupa. A pasada do ferro da
roupa. A costura da roupa.
11. Alimentación e nutrición. Principios fundamentais. Características da
alimentación na persoa maior.
12. Aparellos, ferramentas, maquinaria na restauración colectiva sociosanitaria.
13. Sistemas de conservación de alimentos.
14. A proceso de producción de comidas preparadas: Limpeza, preelaboración e
remate. Métodos e técnicas na elaboración de pratos. Novas técnicas de producción
15. Contaminación de alimentos. Prevención da contaminación de alimentos. Boas
prácticas hixiénicas en restauración.
16. Boas prácticas de hixiene. Prevención de enfermidades infecciosas nas
institucións

Solicitar más información al centro

Sedes de Centro de Estudios Profesionales Cervantes

c/ Santiago nº 5 0 Madrid (España)..

Cursos en Madrid>>>> Más información Personal Servicios Generales Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar( centro de atención a personas mayores) <<<<Centro de Estudios Profesionales Cervantes
Contacta para más informaciónEs gratis y sin compromiso
* Campos obligatorios
Acepto la política de privacidad *
Quiero recibir más información de este perfil de cursos.

Palabras Clave

La información de este curso puede estar desactualizada. En estos momentos este curso no se encuentra activo en el portal.
Si realiza la consulta desde Oferta Formativa intentaremos encontrar cursos similares para que pueda encontrar la formación que estaba buscando. Gracias por visitar Oferta Formativa y perdone las molestias

Usuarios que se interesaron por este curso también se han interesado por...